PCPO Midden-Brabant

PCPO Midden-Brabant is op 1 mei 1998 opgericht na een fusie van besturen uit 7 gemeenten in Noord-Brabant (KvK 20089169). Het bestuur werkt volgens het policy governance-model. De schoolleiding heeft grote zelfstandige bevoegdheid, is flexibel, ondernemend, daadkrachtig en kan maximaal inspelen op de onderwijsvraag uit de omgeving. De Raad van Toezicht toetst het handelen van het bestuur. Sinds 2008 heeft PCPO een ANBI-certificering (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Onze scholen hebben een protestants-christelijke identiteit en zijn verdeeld in clusters. De clusterdirecteur geeft leiding aan het cluster samen met het managementteam en een administratieve staf. Er is goede samenwerking binnen en tussen de clusters. Zo werken leraren met specialistische kennis vaak op meerdere scholen binnen de organisatie. Deze intensieve samenwerking is goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Sinds 11 juli 2011 is onze stichting partner in de Internationale School in Breda (ISB) (KvK 20146204). Onder onze (deel)verantwoordelijkheid verzorgt de ISB onderwijs in het Engels aan kinderen van 0 tot 19 jaar.

Op 4 september 2015 is de Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen opgericht (KvK 64058999). Onder deze stichting vallen Voorschool De Menorah (Oosterhout), Peuterplusgroep J.J. Anspachschool (Dongen) en de PeuterPlus Dr. De Visserschool (Breda). Deze units bereiden, twee tot vier dagdelen per week, tijdens reguliere lestijden, kinderen voor op de basisschool. De stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur en dezelfde Raad van Toezicht als PCPO Midden-Brabant. Voor klachten ten aanzien van de stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen kunt u zich richten tot het Klachtenloket Kinderopvang.

Missie

Alle scholen van PCPO Midden-Brabant streven naar het bieden van onderwijs van uitzonderlijke kwaliteit dat bijdraagt aan zowel de cognitieve als de emotionele ontwikkeling van elk kind. Ook dienen scholen te beschikken over een goed werkend kwaliteitssysteem en streven zij ernaar op de inspectiecriteria van de onderwijsinspectie op alle aspecten tenminste ‘voldoende’ te scoren.

Het beleid is erop gericht om het protestants-christelijk (en overig bijzonder primair) onderwijs in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Dat doen wij door samen te werken met andere instellingen in onze omgeving met als gezamenlijk streven de kansen voor kinderen, hun ouders/verzorgers en de samenleving te verbeteren. Dat betekent dat we open staan voor het opnemen van nieuwe scholen binnen onze stichting.

De kernwaarden

 • Vertrouwen
 • Verbinden
 • Ondernemerschap
 • Diversiteit

Ons handelen is gericht op:

 • de mens: het kind, samen met het gezin waarin het kind opgroeit, staan centraal
 • het mens worden: ontdekken waar de passie ligt van elk kind en hierop zoveel als mogelijk aansluiten met ons onderwijs
 • nieuwsgierigheid: bij het leer- en ontwikkelingsproces gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van elk kind
 • creativiteit: kinderen stimuleren om creatief te zijn in handelen als denken
 • diversiteit: Ieder kind mag anders zijn en uniciteit wordt gewaardeerd
 • spiritualiteit en bewustwording: ruimte maken voor bezinning en reflectie
 • economische ontwikkeling: kinderen kansen bieden en vaardigheden aanleren om in de toekomstige maatschappij in staat te zijn om goed en verzorgd te communiceren, samen te leren en te werken, zowel met de bestaande middelen als met de nieuwste technologie

Visie

Als strategische visie hanteren we:

 • Het bestuur laat de aangesloten scholen zo zelfstandig mogelijk functioneren, bevordert onderlinge samenwerking en ondersteunt binnen duidelijk vastgestelde beleidskaders;
 • Het bestuur faciliteert in overleg met alle betrokkenen (gevraagd en ongevraagd) zo goed mogelijk en draagt daarvoor taken en bevoegdheden over;
 • De samenwerking betreft het werken aan kwaliteitsverbetering (leren van elkaar), het voeren van een gezamenlijk beleid en het bundelen van expertise onder andere op het gebied van personeel, financiën, communicatie en huisvesting;
 • Het bestuur bepaalt met de scholen en andere betrokkenen de doelen en toetst de totstandkoming daarvan gezamenlijk.

Voor een nadere uitwerking van onze strategische visie verwijzen wij u naar het Koersplan op de pagina ‘actueel beleid’.

Organisatie

Bestuur

Arnoud Wever

Bestuurder

Chanine van Donk

Bestuurder

Simone Boer

Stafmedewerker beleid & advies

Sally Boumans

Controller

Raad van Toezicht

Jan Gerrit Kroon

Voorzitter

Govert van Zandijk

Lid auditcommissie

Huib Berendschot

Lid

Archelia Fonk

Lid

Bernd Roks

Lid

Susanne Willemse-Zuidgeest

Lid auditcommissie

Irene van Haren

Lid

Directie

Manja Lubberhuizen-Loermans

Clusterdirecteur

Peter Honcoop

Clusterdirecteur

Inez Wolters-Wilderom

Clusterdirecteur

Marc Jespers

Directeur

Nicolette Rooimans

Clusterdirecteur

Esther de Wit-Oomen

Directeur

Betrokken ondernemers

Betrokken Ondernemers – Samen voor Breda

PCPO Midden-Brabant is sinds 2015 partner van de stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda. Deze stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis.

Diep in het hart wil iedereen iets betekenen voor een ander. Goed doen, voelt goed. Dat geldt op persoonlijk vlak, maar zeker ook zakelijk. Maatschappelijk betrokken ondernemen heeft impact op meerdere fronten. Het brengt collega’s niet alleen dichter bij elkaar, maar ook bij het doel dat wordt gesteund. Uiteindelijk gaat het om de stralende lach van mensen die helpen en van de mensen die worden geholpen.

Betrokken Ondernemers Breda wil die lach op zoveel mogelijk gezichten zien, door zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen. Geen vage beloftes maar notarieel vastgelegde afspraken om concrete doelen te behalen. Dat doet goed voor ondernemers, voor medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de Bredase maatschappij.

www.betrokkenondernemersbreda.nl