PCPO Midden-Brabant

PCPO Midden-Brabant is op 1 mei 1998 opgericht na een fusie van besturen uit 7 gemeenten in Noord-Brabant (KvK 20089169). Het bestuur werkt volgens het policy governance-model. De schoolleiding heeft grote zelfstandige bevoegdheid, is flexibel, ondernemend, daadkrachtig en kan maximaal inspelen op de onderwijsvraag uit de omgeving. De Raad van Toezicht toetst het handelen van het bestuur. Sinds 2008 heeft PCPO een ANBI-certificering (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Onze scholen hebben een protestants-christelijke identiteit en zijn verdeeld in clusters. De clusterdirecteur geeft leiding aan het cluster samen met het managementteam en een administratieve staf. Er is goede samenwerking binnen en tussen de clusters. Zo werken leraren met specialistische kennis vaak op meerdere scholen binnen de organisatie. Deze intensieve samenwerking is goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Sinds 11 juli 2011 is onze stichting partner in de Internationale School in Breda (ISB) (KvK 20146204). Onder onze (deel)verantwoordelijkheid verzorgt de ISB onderwijs in het Engels aan kinderen van 0 tot 19 jaar.

Op 4 september 2015 is de Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen opgericht (KvK 64058999). Onder deze stichting vallen Voorschool De Menorah (Oosterhout), Peuterplusgroep J.J. Anspachschool (Dongen) en de PeuterPlus Dr. De Visserschool (Breda). Deze units bereiden, twee tot vier dagdelen per week, tijdens reguliere lestijden, kinderen voor op de basisschool. De stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur en dezelfde Raad van Toezicht als PCPO Midden-Brabant. Voor klachten ten aanzien van de stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen kunt u zich richten tot het Klachtenloket Kinderopvang.

Missie

Hoe zien wij onze opdracht?
Bij PCPO vinden we dat we in de samenleving iedereen en alle soorten talenten nodig hebben. Daarom leggen wij met opvallend goed onderwijs de basis voor gelijke kansen in onze maatschappij. Volgens ons moet goed onderwijs over leren, leven én samenleven gaan. Wij zien onze scholen als ‘bouwplaatsen van de samenleving’ en onze (protestants-)christelijke identiteit als fundament. Samen met leerlingen, ouders, medewerkers, onze stakeholders en maatschappelijke partners bouwen wij aan een leeromgeving waarin iedereen wordt gezien, niemand wordt uitgesloten en mensen elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Visie

Hoe maken we deze missie waar?
Bij PCPO combineren we een stevige basiskwaliteit met een talentgericht aanbod voor ieder kind. Wij doen niet aan ‘labels’, want iederéén is anders. Wij bieden ieder kind wat hij of zij nodig heeft: zowel wat betreft kennis als wat betreft de vaardigheden die nodig zijn om in een snel veranderende wereld samen met anderen te leven, leren en werken. Iedere PCPO-school doet dat op haar eigen wijze. Maar allemaal denken en handelen we vanuit dezelfde kernwaarden.

Voor een nadere uitwerking van onze strategische visie verwijzen wij u naar het Koersplan op de pagina ‘actueel beleid’.

Kernwaarden

Wat geeft richting aan ons handelen?

Diversiteit
Bij ons valt iedereen op: elke leerling, iedere medewerker, iedere ouder/verzorger, elke school. We hebben jonge scholen en scholen met een lange historie. Scholen met een gemengde populatie en scholen met een meer homogeen publiek. Kleine scholen, grote scholen en scholen met meerdere locaties. Scholen met buitenschoolse kindvoorzieningen, een school met een afdeling voor nieuwkomers en zelfs een internationale basisschool. Die verscheidenheid verrijkt ons.

Vertrouwen
Wij stimuleren gemeenschapszin en gedeelde normen en waarden. Dat komt voort uit onze (protestants-)christelijke identiteit. Bij PCPO denken en handelen we vanuit vertrouwen: het vertrouwen dat de ander goede bedoelingen heeft én zijn verantwoordelijkheid neemt. Waar nodig spreken we elkaar daarop aan.

Verbinden
PCPO staat voor verbinding. Leerlingen, ouders, stakeholders, medewerkers en bestuur: iedereen hoort erbij, iedereen ’valt op’, niemand wordt uitgesloten. Dat geldt ook voor onze maatschappelijke partners. Want een ‘bouwplaats voor de samenleving’ maak je niet alleen. Daar hebben we iedereen bij nodig!

Onze koers

PCPO heeft voor 2024-…..
Graag visualiseren wij met trots ons Koerplan voor de komende 4 jaar.

Organisatie

Bestuur

Arnoud Wever

Bestuurder

Chanine van Donk

Bestuurder

Simone Boer

Stafmedewerker beleid & advies

Sally Boumans

Controller

Raad van Toezicht

Jan Gerrit Kroon

Voorzitter

Govert van Zandijk

Lid auditcommissie

Huib Berendschot

Lid

Archelia Fonk

Lid

Bernd Roks

Lid

Susanne Willemse-Zuidgeest

Lid auditcommissie

Irene van Haren

Lid

Directie

Manja Lubberhuizen-Loermans

Clusterdirecteur

Peter Honcoop

Clusterdirecteur

Inez Wolters-Wilderom

Clusterdirecteur

Marc Jespers

Directeur

Nicolette Rooimans

Clusterdirecteur

Esther de Wit-Oomen

Directeur

Betrokken ondernemers

Betrokken Ondernemers – Samen voor Breda

PCPO Midden-Brabant is sinds 2015 partner van de stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda. Deze stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis.

Diep in het hart wil iedereen iets betekenen voor een ander. Goed doen, voelt goed. Dat geldt op persoonlijk vlak, maar zeker ook zakelijk. Maatschappelijk betrokken ondernemen heeft impact op meerdere fronten. Het brengt collega’s niet alleen dichter bij elkaar, maar ook bij het doel dat wordt gesteund. Uiteindelijk gaat het om de stralende lach van mensen die helpen en van de mensen die worden geholpen.

Betrokken Ondernemers Breda wil die lach op zoveel mogelijk gezichten zien, door zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen. Geen vage beloftes maar notarieel vastgelegde afspraken om concrete doelen te behalen. Dat doet goed voor ondernemers, voor medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de Bredase maatschappij.

www.betrokkenondernemersbreda.nl