Strategische visie

Als strategische visie hanteren we:

  • Het bestuur zal de aangesloten scholen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren, onderlinge samenwerking bevorderen en ondersteunen binnen duidelijk vastgestelde beleidskaders;
  • Het bestuur faciliteert in overleg met alle betrokkenen (gevraagd en ongevraagd) zo goed mogelijk en kan en zal daarvoor taken en bevoegdheden overdragen;
  • De samenwerking beoogt het werken aan kwaliteitsverbetering (leren van elkaar), het voeren van een gezamenlijk beleid en het bundelen van expertise onder andere op het gebied van personeel, financiën, communicatie en huisvesting;
  • Het bestuur bepaalt met de scholen en andere betrokkenen de doelen en toetst de totstandkoming daarvan gezamenlijk.

Voor een nadere uitwerking van onze strategische visie wordt verwezen naar het vigerende bestuursbeleidsplan op de pagina ‘vigerend beleid’.