Strategische visie

Als strategische visie hanteren we:

  • Het bestuur laat de aangesloten scholen zo zelfstandig mogelijk functioneren, bevordert onderlinge samenwerking en ondersteunt binnen duidelijk vastgestelde beleidskaders;
  • Het bestuur faciliteert in overleg met alle betrokkenen (gevraagd en ongevraagd) zo goed mogelijk en draagt daarvoor taken en bevoegdheden over;
  • De samenwerking betreft het werken aan kwaliteitsverbetering (leren van elkaar), het voeren van een gezamenlijk beleid en het bundelen van expertise onder andere op het gebied van personeel, financiën, communicatie en huisvesting;
  • Het bestuur bepaalt met de scholen en andere betrokkenen de doelen en toetst de totstandkoming daarvan gezamenlijk.

Voor een nadere uitwerking van onze strategische visie verwijzen wij u  naar het Koersplan op de pagina ‘actueel beleid’.